Nhảy tới nội dung

Khách hàng

Hiện tại Getfly lưu thông tin khách hàng thành 2 phần riêng biệt

  • account: Chứa các thông tin về công ty (Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, vv)
  • contacts: Là người liên hệ trong công ty đó (Nhân viên A, B, C) Vì vậy các api khi thêm mới /cập nhật thông tin khách hàng đều được chia thành 2 phần riêng như trên. Ngoài các thông tin có sẵn, Getfly còn cho phép định nghĩa thêm các trường dữ liệu để tùy biến theo từng doanh nghiệp, dữ liêu này sẽ được lưu trữ trong custom_fields