Nhảy tới nội dung

Danh sách quỹ

Lấy danh sách quỹ

HTTP Request

GET /api/v3/fund

Response

[
{
"fund_id": "1",
"fund_parent_id": "0",
"fund_title": "Quỹ mẫu Công ty Getfly CRM",
"lvl": "1",
"financial_account": null
}
]