Nhảy tới nội dung

intro

Giới thiệu

Đây là tài liệu dành cho lập trình viên các đơn vị khác kết nối đến Getfly CRM.
Getfly API được xây dựng dựa trên RESTFull standards cho phép truy xuất truy xuất URLs từ trình duyệt.

Base URL

Mọi truy xuất đến API đều phải thông qua Base URL, Getfly cung cấp các phương thức submit qua http bao gồm POST, GET, PUT, DELETE

Base URL có dạng sau: https://tencongty.getflycrm.com

Hiện tại bạn có thể truy xuất API thông qua http hoặc https, nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng https để đảm bảo an toàn về mặt dữ liệu

Content-Type & Accept header

Mặc định chúng tôi chỉ hỗ trợ Content-Type: application/json

Xác thực


  • Getfly cung cấp phương pháp xác thực qua API Key.
  • Mỗi khách hàng sẽ được cấp 1 key gồm 30 chữ số có dạng 9HzV4BkrWu26Qj6YPIbRPLvvp2kkbQ, mỗi request đến Getfly đều phải kèm theo tham số này trong header.
  • Để lấy được key này bạn phải đăng nhập vào tài khoản quản trị Getfly CRM > Cài đặt > Tích hợp > Tích hợp phần mềm khác > Getfly API Key

Ví dụ: X-API-KEY: 9HzV4BkrWu26Qj6YPIbRPLvvp2kkbQ

Chú ý:

Bạn phải thay thế 9HzV4BkrWu26Qj6YPIbRPLvvp2kkbQ với API key được cung cấp.
Luôn bảo mật KEY này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu nếu bạn để lộ thông tin.

# Phương pháp xác thực
# API KEY sẽ được truyền trong header theo mỗi request
$ curl https://sandbox.getflycrm.com/api/v3/accounts
- H 'X-API-KEY: 9HzV4BkrWu26Qj6YPIbRPLvvp2kkbQ'