Nhảy tới nội dung

Kiểm tra Tồn kho

Lấy ra số lượng tồn kho theo mã sản sản phẩm hoặc theo id sản phẩm

Tổng sản phẩm tồn

Lấy ra số lượng của một sản phẩm trong tất cả các kho

HTTP Request

GET /api/v3/products/quantity

Query Parameters

ParameterDefaultDescription
product_id0Lọc theo ID sản phẩm
product_codeLọc theo mã sản phẩm

Response

{
"quantity": 1942
}

Tổng sản phẩm tồn theo kho

Lấy ra số lượng của một sản phẩm trong từng kho

HTTP Request

GET /api/v3/products/store_quantity

Query Parameters

ParameterDefaultDescription
product_id0Lọc theo ID sản phẩm
product_codeLọc theo mã sản phẩm

Response

[
{
"quantity": "943.000000",
"store_id": "2",
"store_name": "Kho Hà Nội"
},
{
"quantity": "1000.000000",
"store_id": "4",
"store_name": "Kho văn phú"
},
{
"quantity": "-1.000000",
"store_id": "37",
"store_name": "Kho Thái Hà 1"
}
]

Tồn kho theo sản phẩm

Trả về danh sách các sản phẩm tồn tại tất cả các kho

HTTP Request

GET /api/v3/products/inventory

Query Parameters

ParameterTypeDefaultRequireDescription
limitint20Số bản ghi trả về trên mỗi lần request
offsetint0Vị trí bắt đầu của bản ghi cần lấy

Response

{
"data": [
{
"product_id": 21,
"product_code": "SP0021",
"product_name": "sữa rửa mặt",
"cover_price": 800,
"quantity": 1,
"cover_image": "https://xxx.getflycrm.com/assets/images/no-product.jpg"
},
{
"product_id": 40,
"product_code": "SP0040",
"product_name": "Mặt nạ nóng",
"cover_price": 1,
"quantity": 998,
"cover_image": "https://xxx.getflycrm.com/assets/images/no-product.jpg"
}
],
"meta": {
"offset": 0,
"limit": 20,
"total_record": 210
}
}