Nhảy tới nội dung

Người dùng

Danh sách người dùng

Lấy danh sách người dùng trên hệ thống

HTTP Request

GET /api/v3/users

Response

[
{
"id": "1",
"name": "Nguyễn Đình Đạt",
"dept_id": "2",
"dept_name": "Ban giám đốc 总部",
"email": "testmail1@gmail.com",
"mobile": ""
}
]