Nhảy tới nội dung

Webhook

Phiên bản hỗ trợ: 4.0

Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ các sự kiện sau:

 • Trao đổi khách hàng
 • Thêm mới khách hàng
 • Sửa khách hàng
 • Thêm mới đơn hàng
 • Duyệt đơn hàng
 • Sửa đơn hàng
 • Thêm mới sản phẩm
 • Sửa sản phẩm
 • Thêm mới phiếu xuất kho
 • Thêm mới phiếu nhập kho
 • Thêm mới phiếu chuyển kho

Dữ liệu trả về có dạng sau

{
"uid":"f3f95949-0de2-480a-98af-2fafd0f493f6",
"event":"customer.created",
"data":{
"account_id":10462
},
"domain":"demo.getflycrm.com"
}
Lưu ý

Webhook chỉ báo thông báo về sự kiện phát sinh, để lấy thông tin về đối tượng phát sinh vui lòng dùng API phía trên.