Nhảy tới nội dung

Errors

GetFly API sử dụng error codes đi kèm dưới đây:

CodeDescription
200Thành công
201Thêm mới thành công
400Bad request
401Không xác thực yêu cầu, có thể do cung cấp API Key không hợp lệ
403Forbidden - Request Method not accepted
404Not found - Không tìm thấy tài nguyên yêu cầu
500Internal Server Error