Nhảy tới nội dung

Chi tiết phiếu

Lấy thông tin chi tiết của một phiếu thu - phiếu chi

Chi tiết phiếu thu theo ID

HTTP Request

[GET] /api/v6/fund_sheet_in/{id}

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
idintegerĐịnh danh
sheet_codestringMã phiếu
sheet_datestringNgày tạo phiếu
pay_dateintegerNgày thanh toán
create_userintegerNgười tạo
approval_userintegerNgười duyệt
request_idintegerĐịnh danh yêu cầu chi phí
sheet_sourceintegerNguồn phiếu
sheet_paymentstringHình thức thanh toán
sheet_amountfloatSố tiền
fund_idintegerĐịnh danh quỹ
fund_receive_idintegerĐịnh danh quỹ nhận
sheet_typeintegerLoại phiếu
sheet_statusintegerTrạng thái phiếu
sheet_titlestringTên phiếu
sheet_descriptionstringMô tả phiếu
employee_get_moneyintegerNgười tạo
payment_slip_receiverstringNgười nộp tiền
customer_get_moneyintegerKhách hàng nộp tiền
accountstringTên khách hàng
budget_idintegerĐịnh danh ngân sách
budget_detail_idintegerĐịnh danh chi tiết ngân sách
fund_sheet_sale_ordersarrayThông tin đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.order_idintegerĐịnh danh đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.account_idintegerĐịnh danh khách hàng
fund_sheet_sale_orders.*.order_codestringMã đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.real_amountfloatDoanh thu
fund_sheet_sale_orders.*.f_amountfloatSố tiền đã thu
fund_sheet_sale_orders.*.order_datestringNgày tạo đơn hàng

Example

HTTP Request

GET api/v6/fund_sheet_in/4?fields=sheet_title HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}

Chi tiết phiếu thu theo mã phiếu

HTTP Request

[GET] /api/v6/fund_sheet_in/code

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
idintegerĐịnh danh
sheet_codestringMã phiếu
sheet_datestringNgày tạo phiếu
pay_dateintegerNgày thanh toán
create_userintegerNgười tạo
approval_userintegerNgười duyệt
request_idintegerĐịnh danh yêu cầu chi phí
sheet_sourceintegerNguồn phiếu
sheet_paymentstringHình thức thanh toán
sheet_amountfloatSố tiền
fund_idintegerĐịnh danh quỹ
fund_receive_idintegerĐịnh danh quỹ nhận
sheet_typeintegerLoại phiếu
sheet_statusintegerTrạng thái phiếu
sheet_titlestringTên phiếu
sheet_descriptionstringMô tả phiếu
employee_get_moneyintegerNgười tạo
payment_slip_receiverstringNgười nộp tiền
customer_get_moneyintegerKhách hàng nộp tiền
accountstringTên khách hàng
budget_idintegerĐịnh danh ngân sách
budget_detail_idintegerĐịnh danh chi tiết ngân sách
fund_sheet_sale_ordersarrayThông tin đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.order_idintegerĐịnh danh đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.account_idintegerĐịnh danh khách hàng
fund_sheet_sale_orders.*.order_codestringMã đơn hàng
fund_sheet_sale_orders.*.real_amountfloatDoanh thu
fund_sheet_sale_orders.*.f_amountfloatSố tiền đã thu
fund_sheet_sale_orders.*.order_datestringNgày tạo đơn hàng

Example

HTTP Request

GET api/v6/fund_sheet_in/code?fields=sheet_title&code=PT\/2023-07\/23 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}

Chi tiết phiếu chi theo ID

HTTP Request

[GET] /api/v6/fund_sheet_out/{id}

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
idintegerĐịnh danh
sheet_codestringMã phiếu
sheet_datestringNgày tạo phiếu
pay_dateintegerNgày thanh toán
create_userintegerNgười tạo
approval_userintegerNgười duyệt
request_idintegerĐịnh danh yêu cầu chi phí
sheet_sourceintegerNguồn phiếu
sheet_paymentstringHình thức thanh toán
sheet_amountfloatSố tiền
fund_idintegerĐịnh danh quỹ
fund_receive_idintegerĐịnh danh quỹ nhận
sheet_typeintegerLoại phiếu
sheet_statusintegerTrạng thái phiếu
sheet_titlestringTên phiếu
sheet_descriptionstringMô tả phiếu
employee_get_moneyintegerNgười tạo
payment_slip_receiverstringNgười nộp tiền
customer_get_moneyintegerKhách hàng nộp tiền
accountstringTên khách hàng
budget_idintegerĐịnh danh ngân sách
budget_detail_idintegerĐịnh danh chi tiết ngân sách
fund_sheet_purchase_ordersarrayThông tin đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.order_idintegerĐịnh danh đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.account_idintegerĐịnh danh khách hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.order_codestringMã đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.real_amountfloatDoanh thu
fund_sheet_purchase_orders.*.f_amountfloatSố tiền đã thu
fund_sheet_purchase_orders.*.order_datestringNgày tạo đơn hàng

Example

HTTP Request

GET api/v6/fund_sheet_out/4?fields=sheet_title HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}

Chi tiết phiếu chi theo mã phiếu

HTTP Request

[GET] /api/v6/fund_sheet_out/code

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
idintegerĐịnh danh
sheet_codestringMã phiếu
sheet_datestringNgày tạo phiếu
pay_dateintegerNgày thanh toán
create_userintegerNgười tạo
approval_userintegerNgười duyệt
request_idintegerĐịnh danh yêu cầu chi phí
sheet_sourceintegerNguồn phiếu
sheet_paymentstringHình thức thanh toán
sheet_amountfloatSố tiền
fund_idintegerĐịnh danh quỹ
fund_receive_idintegerĐịnh danh quỹ nhận
sheet_typeintegerLoại phiếu
sheet_statusintegerTrạng thái phiếu
sheet_titlestringTên phiếu
sheet_descriptionstringMô tả phiếu
employee_get_moneyintegerNgười tạo
payment_slip_receiverstringNgười nộp tiền
customer_get_moneyintegerKhách hàng nộp tiền
accountstringTên khách hàng
budget_idintegerĐịnh danh ngân sách
budget_detail_idintegerĐịnh danh chi tiết ngân sách
fund_sheet_purchase_ordersarrayThông tin đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.order_idintegerĐịnh danh đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.account_idintegerĐịnh danh khách hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.order_codestringMã đơn hàng
fund_sheet_purchase_orders.*.real_amountfloatDoanh thu
fund_sheet_purchase_orders.*.f_amountfloatSố tiền đã thu
fund_sheet_purchase_orders.*.order_datestringNgày tạo đơn hàng

Example

HTTP Request

GET api/v6/fund_sheet_out/4?fields=sheet_title&code=PC\/2023-07\/23 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}