Nhảy tới nội dung

Kiểm tra Tồn kho

Lấy ra số lượng tồn kho theo mã sản sản phẩm hoặc theo id sản phẩm

Tổng sản phẩm tồn

Lấy ra số lượng của một sản phẩm trong tất cả các kho

HTTP Request

[GET] /api/v6/products/quantity

Example

HTTP Request

GET api/v6/products/quantity HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"total_quantity": 299
}

Tổng sản phẩm tồn theo kho

Lấy ra số lượng của một sản phẩm trong từng kho

HTTP Request

[GET] /api/v6/products/store_quantity

Example

HTTP Request

GET api/v6/products/store_quantity HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"data": [
{
"id": 2,
"store_name": "Kho Phèo",
"total_quantity": 299
}
],
"offset": 0,
"limited": false,
"sorted": {
"id": "DESC"
}
}

Tồn kho theo sản phẩm

Trả về danh sách các sản phẩm tồn tại tất cả các kho

HTTP Request

[GET] /api/v6/products/inventories

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
idintegerĐịnh danh
product_idintegerĐịnh danh sản phẩm
product_codestringMã sản phẩm
product_namestringTên sản phẩm
cover_pricefloatGiá sản phẩm
quantityintegerSố lượng
cover_imagestringẢnh sản phẩm

Filtering

FieldsSupportTypeDescription
product_ideq,inintegerĐịnh danh sản phẩm
product_nameeq,containsstringTên sản phẩm
product_codeeqstringMã sản phẩm

Sort

Sort (field)Direction
idasc,desc

Limit & Offset

TypeDescription
LimitintegerLấy bao nhiêu bản ghi
OffsetintegerBỏ qua bao nhiêu bản ghi

Example

HTTP Request

GET api/v6/products/inventories HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json

Status

200 OK

Response

{
"data": [
{
"product_id": 21,
"product_code": "SP0021",
"product_name": "sữa rửa mặt",
"cover_price": 800,
"quantity": 1,
"cover_image": "https://xxx.getflycrm.com/assets/images/no-product.jpg"
}
],
"has_more": false,
"offset": 0,
"limited": 1
}