Nhảy tới nội dung

Người dùng

Danh sách người dùng

Lấy danh sách người dùng trên hệ thống

HTTP Request

[GET] /api/v6/users

Query Parameters

Fields

FieldsTypeDescription
user_idintegerĐịnh danh người dùng
contact_idintegerĐịnh danh liên hệ
contact_namestringTên người dùng
dept_idintegerĐịnh danh phòng ban
dept_namestringTên phòng ban
emailstringEmail người dùng
contact_mobilenumericĐiện thoại người dùng

Filtering

FieldsSupportTypeDescription
ideq,inintegerĐịnh danh

Sort

Sort (field)Direction
idasc,desc

Limit & Offset

TypeDescription
LimitintegerLấy bao nhiêu bản ghi
OffsetintegerBỏ qua bao nhiêu bản ghi

Example

HTTP Request

GET api/v6/users?fields=contact_name&filtering[id]=2&limit=1&offset=1 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Authorization: Bearer token

Status

200 OK

Response

{
"data": [
{
"user_id": 3,
"contact_id": 2,
"contact_name": "Lê Văn Duy",
"dept_id": 4,
"dept_name": "Hành chính - Nhân sự",
"email": "duylv@getflycrm.com",
"contact_mobile": ""
}
],
"has_more": true,
"offset": 1,
"limited": 1
}