Nhảy tới nội dung

Webhook

Phiên bản hỗ trợ: 6.0

Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ các sự kiện sau:

  • Thêm mới khách hàng
  • Thêm mới đơn hàng
  • Duyệt đơn hàng
  • Thêm mới sản phẩm
  • Thêm mới phiếu xuất kho
  • Thêm mới phiếu nhập kho
  • Thêm mới phiếu chuyển kho
Lưu ý

Webhook chỉ báo thông báo về sự kiện phát sinh, để lấy thông tin về đối tượng phát sinh vui lòng dùng API phía trên.